تومان95,000 ماهانه

1 گیگابایت
فضای هاست 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
رم اختصاصی : 2 گیگابایت
تعداد کاربران آنلاین همزمان: 50
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان ir
قیمت (یک ماه) 95.000 تومان
قیمت (شش ماه) 516,000 تومان
قیمت (یک ساله) 573,000 تومان

تومان103,000 ماهانه

2 گیگابایت
فضای هاست 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
رم اختصاصی : 4 گیگابایت
تعداد کاربران آنلاین همزمان: 80
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان ir
قیمت (یک ماه) 103.000 تومان
قیمت (شش ماه) 558,000 تومان
قیمت (یک ساله) 688,000 تومان

تومان114,000 ماهانه

5 گیگابایت
فضای هاست 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
رم اختصاصی : 6 گیگابایت
تعداد کاربران آنلاین همزمان: 100
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان ir
قیمت (یک ماه) 114.000 تومان
قیمت (شش ماه) 614,000 تومان
قیمت (یک ساله) 918,000 تومان

تومان125,000 ماهانه

10 گیگابایت
فضای هاست 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
رم اختصاصی : 6 گیگابایت
تعداد کاربران آنلاین همزمان: 150
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان ir
قیمت (یک ماه) 125.000 تومان
قیمت (شش ماه) 667,000 تومان
قیمت (یک ساله) 1.100,000 تومان

تومان200,000 ماهانه

20 گیگابایت
فضای هاست 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
رم اختصاصی : 8 گیگابایت
تعداد کاربران آنلاین همزمان: 200
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان ir
قیمت (یک ماه) 200.000 تومان
قیمت (شش ماه) 1.100,000 تومان
قیمت (یک ساله) 1.700,000 تومان

تومان215,000 ماهانه

50 گیگ
فضای هاست 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
رم اختصاصی : 10 گیگابایت
تعداد کاربران آنلاین همزمان: 250
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان ir
قیمت (یک ماه) 215.000 تومان
قیمت (شش ماه) 1.160,000 تومان
قیمت (یک ساله) 2.100,000 تومان

هاستینگ آذروب: © 2014 - 2023