هاست های VIP-SSD باحجم بالا

هاست 5000 مگابایت

فضای هاست 5000 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
به همراه دامنه رایگان
قیمت (یک ماه) 39،000 تومان
قیمت (سه ماه) 99،000 تومان
قیمت (شش ماه) 164،000 تومان
قیمت (یک ساله) 349،000 تومان

هاست 7000 مگابایت

فضای هاست 7000 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
به همراه دامنه رایگان
قیمت (یک ماه) 59،000 تومان
قیمت (سه ماه) 110،000 تومان
قیمت (شش ماه) 190،000 تومان
قیمت (یک ساله) 399،000 تومان

هاست 10000 مگابایت

فضای هاست 10000 مگابایت
به همراه دامنه رایگان

 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 69،000 تومان قیمت (یک ماه)
 • 135،000 تومان قیمت (سه ماه)
 • 249،000 تومان قیمت (شش ماه)
 • 449،000 تومان قیمت (یک ساله)
هاست 20000 مگابایت

به همراه دامنه رایگان

 • 20000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 79،000 تومان قیمت (یک ماه)
 • ارائه نمی شود. قیمت (سه ماه)
 • 349،000 تومان قیمت (شش ماه)
 • 549،000 تومان قیمت (یک ساله)