سرور مجازی ویندوز ایران

IRVDS 1
 • 4GB مقدار رم
 • 1TB ترافیک ماهانه
 • 160GB مقدار هارد
 • 1Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یکبار نصب (WebsitePanel)
 • - هر 1GB رم اضافه
 • 30000 هر 100GB ترافیک
 • - هر 100GB هارد
 • - هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2003
 • دارد Win Server 2008
 • دارد Win Server 2012
IRVDS 2
 • 6GB مقدار رم
 • 2TB ترافیک ماهانه
 • 250GB مقدار هارد
 • 1Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یکبار نصب (WebsitePanel)
 • - هر 1GB رم اضافه
 • 30000 هر 100GB ترافیک
 • 20000 هر 100GB هارد
 • - هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2003
 • دارد Win Server 2008
 • دارد Win Server 2012
IRVPS 1
 • 512MB مقدار رم
 • 200GB ترافیک ماهانه
 • 25GB مقدار هارد
 • 1Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • - نصب WebsitePanel
 • - هر 1GB رم اضافه
 • 30000 هر 100GB ترافیک
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 12000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2003
 • دارد Win Server 2008
 • - Win Server 2012
IRVPS 2
 • 1GB مقدار رم
 • 300GB ترافیک ماهانه
 • 50GB مقدار هارد
 • 1Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یکبار نصب (WebsitePanel)
 • - هر 1GB رم اضافه
 • 30000 هر 100GB ترافیک
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 12000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2003
 • دارد Win Server 2008
 • - Win Server 2012
IRVPS 3
 • 2GB مقدار رم
 • 600GB ترافیک ماهانه
 • 100GB مقدار هارد
 • 1Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یکبار نصب (WebsitePanel)
 • - هر 1GB رم اضافه
 • 30000 هر 100GB ترافیک
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 12000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2003
 • دارد Win Server 2008
 • دارد Win Server 2012
IRVPS 4
 • 3GB مقدار رم
 • 800GB ترافیک ماهانه
 • 130GB مقدار هارد
 • 1Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یکبار نصب (WebsitePanel)
 • 20000 هر 1GB رم اضافه
 • 30000 هر 100GB ترافیک
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 12000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2003
 • دارد Win Server 2008
 • دارد Win Server 2012