سرور مجازی لینوکس خارج

VPS 2
 • 2GB مقدار رم
 • 100GB ترافیک ماهانه
 • 30GB مقدار هارد
 • 1Core i7-6700 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (root )
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 35000 هر 100GB ترافیک
 • 25000 هر 100GB هارد
 • 15000 هر هسته CPU اضافه
 • 30000 IP اضافه
 • رایگان Kloxo
 • لایسنس اشتراکی سی پنل سرور مجازی (15,000 تومان ماهانه + 120,000 تومان هزینه تنظیم ) Cpanel
 • 20000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
VPS 1
 • 1GB مقدار رم
 • 50GB ترافیک ماهانه
 • 20GB مقدار هارد
 • 1Core i7-6700 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (root )
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 35000 هر 100GB ترافیک
 • 25000 هر 100GB هارد
 • 15000 هر هسته CPU اضافه
 • 30000 IP اضافه
 • رایگان Kloxo
 • لایسنس اشتراکی سی پنل سرور مجازی (15,000 تومان ماهانه + 120,000 تومان هزینه تنظیم ) Cpanel
 • 20000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
VPS 3
 • 3GB مقدار رم
 • 300GB ترافیک ماهانه
 • 100GB مقدار هارد
 • 2Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (root )
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 35000 هر 100GB ترافیک
 • 25000 هر 100GB هارد
 • 15000 هر هسته CPU اضافه
 • 30000 IP اضافه
 • رایگان Kloxo
 • لایسنس اشتراکی سی پنل سرور مجازی (15,000 تومان ماهانه + 120,000 تومان هزینه تنظیم ) Cpanel
 • 20000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
VPS 4
 • 4GB مقدار رم
 • 300GB ترافیک ماهانه
 • 150GB مقدار هارد
 • 2Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (root )
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 20000 هر 1GB رم اضافه
 • 35000 هر 100GB ترافیک
 • 25000 هر 100GB هارد
 • 15000 هر هسته CPU اضافه
 • 30000 IP اضافه
 • رایگان Kloxo
 • لایسنس اشتراکی سی پنل سرور مجازی (15,000 تومان ماهانه + 120,000 تومان هزینه تنظیم ) Cpanel
 • 20000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
VPS 6
 • 8GB مقدار رم
 • 700GB ترافیک ماهانه
 • 300GB مقدار هارد
 • 4Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (root )
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 20000 هر 1GB رم اضافه
 • 35000 هر 100GB ترافیک
 • 25000 هر 100GB هارد
 • 15000 هر هسته CPU اضافه
 • 30000 IP اضافه
 • لایسنس اشتراکی سی پنل سرور مجازی (15,000 تومان ماهانه + 120,000 تومان هزینه تنظیم ) Cpanel
 • 20000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
VPS 5
 • 6GB مقدار رم
 • 500GB ترافیک ماهانه
 • 200GB مقدار هارد
 • 3Core E5-2670 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (root )
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 20000 هر 1GB رم اضافه
 • 35000 هر 100GB ترافیک
 • 25000 هر 100GB هارد
 • 15000 هر هسته CPU اضافه
 • 30000 IP اضافه
 • رایگان Kloxo
 • لایسنس اشتراکی سی پنل سرور مجازی (15,000 تومان ماهانه + 120,000 تومان هزینه تنظیم ) Cpanel
 • 20000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)