هاست سی پنلVIP-SSD

هاست 100 مگابایت

فضای هاست 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (ماهانه) 7,800 تومان
قیمت (سه ماه) 18,500 تومان
قیمت (شش ماه) 34,500 تومان
قیمت (یک ساله) 68,000 تومان

هاست 300 مگابایت

فضای هاست 300 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (یک ماه) 9,900 تومان
قیمت (سه ماه) 24,000 تومان
قیمت (شش ماه) 45,500 تومان
قیمت (یک ساله) 89,000 تومان

هاست 500 مگابایت

فضای هاست 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (یک ماه) 12,900 تومان
قیمت (سه ماه) 32,000 تومان
قیمت (شش ماه) 60,000 تومان
قیمت (یک ساله) 119,000 تومان

هاست 1000 مگابایت

فضای هاست 1000 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (یک ماه) 19,800 تومان
قیمت (سه ماه) 83,000 تومان
قیمت (شش ماه) 100,000 تومان
قیمت (یک ساله) 198,000 تومان

هاست 2000 مگابایت

فضای هاست 2000 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (یک ماه) 25,000 تومان
قیمت (سه ماه) 69,000 تومان
قیمت (شش ماه) 135,000 تومان
قیمت (یک ساله) 249,000 تومان

هاست 3000 مگابایت

فضای هاست 3000 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (ماهانه) 29،900 تومان
قیمت (سه ماه) 80،000 تومان
قیمت (شش ماه) 152،000 تومان
قیمت (یک ساله) 299،000 تومان