قوانین و مقررات دامنه های IR.

شرایط عمومی:

حداقلطولدامنه 3 حرفوحداكثر 63 حرفميباشد. تنهااستفادهازحروفانگليسيوارقامونشانه (-) مجازميباشد.

درصورتتمايلبهثبتنامدامنههابامفهوممذهبيمجوزكتبيوزارتارشادموردنيازاست.

ثبتدامنههاييكهتداعيكنندهفعاليتهايغيرقانونيواعمالمغايرباقوانينبهكليممنوعميباشد.

ثبتدامنهبانامهايمرتبطبااينترنتممنوعميباشد.

ثبتدامنهبانامهايايران،اسامياستانها،شهرستانهاوشهرهاوكدآنهاممنوعميباشد.

ثبتدامنهبااساميمليمانندناممشاهير،اماكنعموميووقايعمليتنهابامجوزوزارتارشادمجازميباشد.

ارائهآدرسدقيقپستيوكدپستي 10 رقميوشمارهمليوياشمارهثبتجهتثبتدامنهالزاميميباشد.

ثبتدامنهبانامشركتهاوموسساتثبتشدهمجازنميباشد.

مشخصات دامنه ها :

co.ir : ايندامنهمخصوصشركتهايتجاريثبتشدهبودهوارائهكپيروزنامهرسميشركتالزاميميباشد.

net.ir : این دامنه مخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.

org.ir :  ايندامنهمخصوصشركتهايغيرانتفاعي،انجمنهايعلمي،موسساتبينالملليثبتشدهو ... بودهو ارائهكپيروزنامهرسميموسسهالزاميميباشد.

ac.ir : ايندامنهمخصوصموسساتآموزشعاليدارايمجوزوزارتعلوم،وزارتبهداشت،مجلسشوراي اسلامي،شورايعاليانقلابفرهنگيبودهوارائهكپيمجوزمذكورالزاميميباشد.

gov.ir : ايندامنهمخصوصبخشهاياجراييموسساتووزارتخانههايجمهورياسلاميبودهوارائهدرخواست كتبيدرسربرگموسسهالزاميميباشد.

Id.ir : ايندامنهمخصوصاشخاصحقيقيتابعكشورايرانبودهوارائهتصويرشناسنامهمتقاضيالزاميميباشد .

sch.ir : ايندامنهمخصوصمدارس،موسساتآموزشيدارايمجوزوزارتآموزشوپرورشبودهوارائهكپيمجوز مذكورودرخواستكتبيدرسربرگموسسهالزاميميباشد.

منبع:آبتین وب

  • 4 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

چگونگی ایجاد شناسه کاربری IR.

مراحل ایجاد شناسه کاربری (NIC Handle) 1) به آدرس https://www.nic.ir/Create_New_Handle وارد...

نحوه ورود به کنترل پنل ایرنیک

برای مدیریت دامنه های IR. باید از طریق کنترل پنل ایرنیک خود اقدام نمائید. برای ورود به آن می...

نحوه تمدید دامنه

1)ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق لینک http://my.abtinweb.com/clientarea.phpتوسط نام...

نحوه تغییر رابط مالی دامنه IR.

برای تغییر رابط مالی دامنه های دات آی آر، ابتدا از لینک https://www.nic.ir/Loginوارد سایت شده و...

تغییر رابطه های مجاز شناسه کاربری

1)ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق https://www.nic.ir/Loginتوسط شناسه کاربری (NIC handle) و...