سرور مجازی ویندوز خارج

VPS 1
 • 1GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 20GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • - نصب (WebsitePanel)
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2008
 • - Win Server 2012
 • - Win Server 2016
VPS 2
 • 2GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 40GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یک بار نصب (WebsitePanel)
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2008
 • دارد Win Server 2012
 • - Win Server 2016
VPS 3
 • 3GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 80GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یک بار نصب (WebsitePanel)
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2008
 • دارد Win Server 2012
 • دارد Win Server 2016
VPS 4
 • 4GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 150GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یک بار نصب (WebsitePanel)
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2008
 • دارد Win Server 2012
 • دارد Win Server 2016
VPS 5
 • 6GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 200GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یک بار نصب (WebsitePanel)
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2008
 • دارد Win Server 2012
 • دارد Win Server 2016
VPS 6
 • 8GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 250GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی ریموت
 • 50000 یک بار نصب (WebsitePanel)
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • دارد Win Server 2008
 • دارد Win Server 2012
 • دارد Win Server 2016