سرور مجازی لینوکس خارج

VPS 1
 • 1GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 20GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (Root)
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • 25000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • - سی پنل (Cpanel)
 • رایگان CWP
VPS 2
 • 2GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 40GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (Root)
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • 25000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 70000 سی پنل (Cpanel)
 • رایگان CWP
VPS 3
 • 3GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 80GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (Root)
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • 25000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 70000 سی پنل (Cpanel)
 • رایگان CWP
VPS 4
 • 4GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 150GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (Root)
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • 25000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 70000 سی پنل (Cpanel)
 • رایگان CWP
VPS 5
 • 6GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 200GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (Root)
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • 25000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 70000 سی پنل (Cpanel)
 • رایگان CWP
VPS 6
 • 8GB مقدار رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 250GB مقدار هارد
 • 1Core E5-1650 پردازنده
 • 1 IP اختصاصی
 • دارد دسترسی روت (Root)
 • رایگان نصب سیستم عامل
 • 20000 هر 100GB هارد
 • 10000 هر هسته CPU اضافه
 • 8000 IP اضافه
 • 25000 دایرکت ادمین (DirectAdmin)
 • 70000 سی پنل (Cpanel)
 • رایگان CWP