جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 تومان5,000 تومان0 هیچکدام
.com 1 تومان40,000 تومان40,000 تومان40,000
.gov.ir 1 تومان3,500 تومان3,500 تومان3,500
.co.ir 1 تومان3,500 تومان3,500 تومان3,500
.org.ir 1 تومان3,500 تومان3,500 تومان3,500
.id.ir 1 تومان3,500 تومان3,500 تومان3,500
.net.ir 1 تومان3,500 تومان3,500 هیچکدام
.ac.ir 1 تومان3,500 تومان3,500 تومان3,500
.sch.ir 1 تومان3,500 تومان3,500 تومان3,500
.net 1 تومان46,000 تومان46,000 تومان46,000
.adult 1 تومان360,000 تومان360,000 تومان360,000
.am 1 تومان410,000 تومان410,000 تومان410,000
.asia 1 تومان56,000 تومان560,000 تومان560,000
.biz 1 تومان44,000 تومان44,000 تومان44,000
.bz 1 تومان230,000 تومان230,000 تومان230,000
.ca 1 تومان155,000 تومان155,000 تومان155,000
.cc 1 تومان90,000 تومان90,000 تومان90,000
.click 1 تومان350,000 تومان350,000 تومان350,000
.club 1 تومان67,000 تومان67,000 تومان67,000
.co 1 تومان106,000 تومان106,000 تومان106,000
.co.in 1 تومان410,000 تومان410,000 تومان410,000
.co.uk 1 تومان470,000 تومان470,000 تومان470,000
.com.co 1 تومان63,000 تومان63,000 تومان63,000
.de 1 تومان42,000 تومان42,000 تومان42,000
.design 1 تومان210,000 تومان210,000 تومان210,000
.es 1 تومان38,000 تومان38,000 تومان38,000
.eu 1 تومان38,000 تومان38,000 تومان38,000
.firm.in 1 تومان37,000 تومان37,000 تومان37,000
.gen.in 1 تومان37,000 تومان37,000 تومان37,000
.host 1 تومان390,000 تومان390,000 تومان390,000
.in 1 تومان40,000 تومان40,000 تومان40,000
.ind.in 1 تومان37,000 تومان37,000 تومان37,000
.info 1 تومان50,000 تومان50,000 تومان50,000
.me 1 تومان100,000 تومان100,000 تومان100,000
.me.uk 1 تومان46,000 تومان46,000 تومان46,000
.mn 1 تومان290,000 تومان290,000 تومان290,000
.mobi 1 تومان90,000 تومان90,000 تومان90,000
.name 1 تومان45,000 تومان45,000 تومان45,000
.net.co 1 تومان62,000 تومان62,000 تومان62,000
.net.in 1 تومان37,000 تومان37,000 تومان37,000
.nl 1 تومان45,000 تومان45,000 تومان45,000
.org 1 تومان56,000 تومان56,000 تومان56,000
.org.in 1 تومان37,000 تومان37,000 تومان37,000
.org.uk 1 تومان47,000 تومان47,000 تومان47,000
.pro 1 تومان75,000 تومان75,000 تومان75,000
.pw 1 تومان57,000 تومان57,000 تومان57,000
.ru 1 تومان45,000 تومان45,000 تومان45,000
.space 1 تومان47,000 تومان47,000 تومان47,000
.tel 1 تومان62,000 تومان62,000 تومان62,000
.tv 1 تومان135,000 تومان135,000 تومان135,000
.ws 1 تومان120,000 تومان120,000 تومان120,000
.website 1 تومان105,000 تومان105,000 تومان105,000SMS Number : 50002030233333
Abuse Report : Armin Garmroudi                                                                                                                                          Sales operator : Mehrdad Ahmadi
Phone Number : (+98) 9360783422                                                                                                                                     Phone Number : (+98) 9390116770