یافتن کالاها و سرویسها

هاست 50 مگابایت
فضای هاست : 50 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 5 گیگابایت
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 10000 تومان
تومان10,000 سالانه
هاست 100 مگابایت
فضای هاست : 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 6 گیگابایت
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 12000 تومان
تومان12,000 سالانه
هاست 150 مگابایت
فضای هاست : 150 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 7 گیگابایت
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 16000 تومان
تومان16,000 سالانه
هاست 200 مگابایت
فضای هاست : 200 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 8 گیگابایت
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 18000 تومان
تومان18,000 سالانه
هاست 300 مگابایت
فضای هاست : 300 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 22000 تومان
تومان22,000 سالانه (دامین رایگان)
هاست 500 مگابایت
فضای هاست : 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه :نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 25000 تومان
تومان25,000 سالانه (دامین رایگان)
هاست 1000 مگابایت
فضای هاست : 1000 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 35000 تومان
تومان35,000 سالانه (دامین رایگان)
هاست 2000 مگابایت
فضای هاست : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 48000 تومان
تومان48,000 سالانه (دامین رایگان)


SMS Number : 50002030233333
Abuse Report : Armin Garmroudi                                                                                                                                          Sales operator : Mehrdad Ahmadi
Phone Number : (+98) 9360783422                                                                                                                                     Phone Number : (+98) 9390116770