یافتن کالاها و سرویسها

نوع SSL
مدت زمان صدور
کدینگ
گارانتی
Green bar
دامنه با تایپ فارسی
صدور مجدد
سازگاری با مرورگرها
مرورگر های موبایل
قیمت یکساله (تومان)
قیمت دو ساله (تومان)
قیمت سه ساله (تومان)
گواهینامه استاندارد

زیر دامنه نامحدود
5 دقیقه
128/256bit
10,000$
ندارد
پشتیبانی می شود
پشتیبانی می شود
99.9%
پشتیبانی می شود
279000
579000
799000گواهینامه MultiDomain

Multiple Domains
5 دقیقه
128/256bit
10,000$
ندارد
پشتیبانی می شود
پشتیبانی می شود
99.9%
پشتیبانی می شود
249000
419000
579000گواهینامه Wildcard

زیر دامنه نامحدود
5 دقیقه
128/256bit
10,000$
ندارد
پشتیبانی می شود
پشتیبانی می شود
99.9%
پشتیبانی می شود
279000
579000
799000
SMS Number : 50002030233333
Abuse Report : Armin Garmroudi                                                                                                                                          Sales operator : Mehrdad Ahmadi
Phone Number : (+98) 9360783422                                                                                                                                     Phone Number : (+98) 9390116770